Photos of The shrinking Aral Sea tour: Travel to Uzbekistan